Samlingene våre

Ved seksjon for osteologi samles og oppbevares det bein fra arkeologiske og geologiske utgravninger, skjeletter fra nyere tid og fra resente innsamlinger. Beinmaterialet omfatter funn og innsamlinger fra hele landet, og samlingen av dyrebein er den største i Norge og en av de største i Europa.

Forskningen ved seksjonen er hovedsakelig knyttet opp mot de subfossile beinsamlingene, med særlig vekt på nordeuropeisk faunahistorie. Bergensmiljøet innen arkeologi, paleobotanikk, kvartærgeologi og paleozoologi er i fremste rekke når det gjelder forskning innen glasial og postglasial (kvartær) miljøbeskrivelse og kulturbeskrivelse. Vi ser det som en viktig oppgave å opprettholde og øke forsknings- og veiledningskapasiteten innen disse feltene. Samlingen av “moderne” skjeletter (resent materiale) er også meget stor, for enkelte arter blant de største og mest verdifulle i Europa. Ved seksjonen arbeides det også med å utvikle metoder for preparering av skjelettmateriale og forbedring i rutiner for mottak, registrering og magasinering av materiale.

 

Seksjon for osteologi har 3 vitenskaplige samlinger:

En nasjonal fossil beinsamling – Seksjon for osteologi har siden 1920 hatt ansvaret for den nasjonale samlingen av sub-fossile bein. Materialet kommer i hovedsak fra arkeologiske utgravninger. I de senere tiår er også omfattende beinfunn fra geologiske og zoologiske undersøkelser inkludert i denne samlingen. De eldste beinfunnene er fra begynnelsen av siste istid (Weichseltiden), for ca 115 000 år siden, men storparten av materialet er fra etter siste istid (Holocen), dvs yngre enn 10 000 år. Samlingen inneholder funn fra alle norske fylker, til sammen millioner av bein av fisk, fugl og pattedyr fra mer enn 1800 lokaliteter. Her kan du søke i databasen med sub-fossile bein.

En samling av resente kranier og skjeletter – Dette er en samling av primært norske arter, dvs de er samlet inn fra norske land- og havområder. De eldste skjelettene er fra midten av 1800-tallet, men de fleste er blitt samlet inn siste halvdel av 1900-tallet i forbindelse med forvaltnings- eller forskningsundersøkelser. Samlingen inneholder 2239 fiskeskjeletter, ca 40 padder og krypdyr, 4023 fugleskjeletter og 9268 kranier eller komplette skjeletter av pattedyr. Det kan spesielt nevnes at vi har 200 kranier og skjeletter av hest og 94 skjeletter av hval. Hvalene ble i hovedsak samlet inn i siste del av 1800-tallet. I alt 22 skjeletter og 2 kranier, fordelt på 18 arter, er montert og kan sees i museets naturhistoriske utstillinger. Du kan søke i den resente databasen vår her.

En samling av humane melketenner (Registrert i Forskningsbiobanken som nr. 201-2006-153959.xml) – Samlingen av humane melketenner er donert til museet av professor i odontologi Gisle Fosse, som siden midten av 1970 tallet har samlet inn melketenner fra i alt 13 land i hele verden. Samlingen danner eksempelvis grunnlaget for en rekke undersøkelser om sammenhengen mellom forurensing og sporstoffer i tenner. Samlingen er kun åpen for forskning etter avtale med professor Gisle Fosse.